Sachem North, NY vs Bayshore, NY - JV - 4/15/13 - # - EyeImage Photography - Steve O'Day